96 – சோதனைகளைச் சாதனைகளாக மாற்றுவது ஆண்களே!! பெண்களே!! 13 ஜனவரி 2018லிசாவின் ஆதரவுடன்
தமிழ்ப் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகம் படைக்கும்
சிறப்புப் பொங்கல் பட்டிமன்றம்

Pongal pattimandra flyer