Gallery


உயர்நிலை மாணவர்களுக்கான மேடைப் பேச்சு பயிலரங்கம் 16 Apr 2015

தமிழ்மொழி மாதச் சிறப்பு நிகழ்ச்சி 2015

Pongal Celebration 2015 – Tamil Pattimandram
84 வாழ்க்கையின் வெற்றி என்பது நம்முடைய மகிழ்ச்சியே! நம் சந்ததியின் மகிழ்ச்சியே!

83 பாரம்பரிய தென்னிந்திய உணவுகளை நாம்… மறந்துவருகிறோம்! மறக்கவில்லை! 20 செப் 2014

தமிழ்மொழி மாதச் சிறப்பு நிகழ்ச்சி 2014

81 – தமிழின் எழுச்சிமிகு எதிர்காலத்துக்கு இன்றைய இன்றியமையாத் தேவை எழுத்தாளர்களே! வாசகர்களே!!  - 26 ஏப்ரல் 2014

81 – தமிழின் எழுச்சிமிகு எதிர்காலத்துக்கு இன்றைய இன்றியமையாத் தேவை எழுத்தாளர்களே! வாசகர்களே!!  - 26 ஏப்ரல் 2014

உயர்நிலை மாணவர்களுக்கான மேடைப்பேச்சுப் பயிலரங்கு - 26 ஏப்ரல் 2014

பொங்கல் விழா 2014


77 – வாழ்க்கையின் வெற்றி அனுபவிக்கும், மகிழ்ச்சியிலா! அடையும் புகழ்ச்சியிலா!