சிங்கப்பூர் தமிழ்முரசு நாளிதழில் நமது தீபாவளி சிறப்புப் பட்டிமன்றம் பற்றிய செய்திக் குறிப்பு!


12.11.2021 – சிங்கப்பூர் தமிழ்முரசு நாளிதழில் நமது தீபாவளி சிறப்புப் பட்டிமன்றம் பற்றிய செய்திக் குறிப்பு!

தமிழ்ப் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகத்தின் 112வது நிகழ்ச்சி
தீபாவளி சிறப்புப் பட்டிமன்றம், கல்யாணமாலையுடன்…!
WhatsApp Image 2021-11-12 at 10.13.29 Screenshot 2021-11-11 16.34.31 Screenshot 2021-11-11 16.22.55 Screenshot 2021-11-11 16.27.06 Screenshot 2021-11-11 16.36.50 Screenshot 2021-11-11 16.42.41 Screenshot 2021-11-11 16.37.35 Screenshot 2021-11-11 16.37.55 Screenshot 2021-11-11 16.34.11 Screenshot 2021-11-11 16.39.56 Screenshot 2021-11-11 16.38.39 Screenshot 2021-11-11 16.40.30 Screenshot 2021-11-11 16.40.18 Screenshot 2021-11-11 16.42.08 Screenshot 2021-11-11 16.41.32 Screenshot 2021-11-11 16.42.29 Screenshot 2021-11-11 16.42.25 Screenshot 2021-11-11 16.32.19 Screenshot 2021-11-11 16.43.00 Screenshot 2021-11-11 16.43.47 Screenshot 2021-11-11 16.31.16 Screenshot 2021-11-11 16.30.45