2019 – அன்னையர் தின விழா – 14 ஜூலை 2019


அன்னையர் திலகம் விருது வழங்கும் விழா 2019

Pic 003 திருமதி கமலா சண்முகம் Pic 004  திருமதி மாலதி என்கிற குப்பம்மாள் அப்பு Pic 005
திருமதி ஸ்வப்னஸ்ரீ ஆனந்த்

 

 

சிறப்பு விருந்தினர் திரு விக்ரம்நாயர், செம்பவாங் குழுத்தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் Pic 006

Pic 002