101 – அன்னையர் திலகம் விருது வழங்கும் விழா மற்றும் மாணவர்களுக்கான ஓவியப்போட்டி 2019


தமிழ்ப் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகம்

அன்னையர் திலகம் விருது வழங்கும் விழா மற்றும் மாணவர்களுக்கான ஓவியப்போட்டி.  
  • ஓவியப்போட்டி 7 ஜூலை 2019 
  • அன்னையர் தின விழா 14 ஜூலை 2019
மற்ற தகவல்களை இணைப்பில் காணவும்