89. பொங்கல் விழா சிறப்பு பட்டிமன்றம் 2016


 

 

 

 

‘சிங்கையில் நம்மில் பலர் பொருட்கள் வாங்கும்போது பெரிதும் கவனிப்பது விலையா?  தரமா? 

pongal2016Pongal2016