சிறப்பு சொற்பொழிவு – ‘தமிழ் இனி மெல்லச் சாகுமா’  - முனைவர் பேராசிரியர் பெ.அரங்க இராமானுஜம்


சிறப்பு சொற்பொழிவு 

‘தமிழ் இனி மெல்லச் சாகுமா’  - இந்திராகாந்தி திறந்தவெளி பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் முனைவர் பேராசிரியர் பெ.அரங்க இராமானுஜம்

Tamil Talk Show -2014
Date : 28 September 2014 (Sunday)
Time : 3.00 pm
Venue :  First Floor, Ananda Bhavan Restaurant (Syed Alwi Road)

28sep