சிங்கப்பூர்த் தமிழ்ப் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகம் வழங்கும் அன்னையர் தினம்-2021


சிங்கப்பூர்த் தமிழ்ப் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகம் வழங்கும் அன்னையர் திலகம் விருது 2021 பதிவுப் படிவம் | Tamil Pattimandra Kalai Kazhagam, Singapore present Mother’s Day 2021 Award registration form – https://forms.gle/kuZrq16P3Evp9FHq5
சிங்கப்பூர்த் தமிழ்ப் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகம் வழங்கும் அன்னையர் தினம்-2021 காணொளிப் போட்டி பதிவுப் படிவம் – Tamil Pattimandra Kalai Kazhagam presents Mother’s Day – 2021 Video contest registration form:
1) உயர்நிலை பள்ளி மாணவர்களுக்கான காணொளிப் போட்டி அன்னையர் தினம்-2021 (பிரிவு 1 / Category 1 – Sec 1, 2, 3) – https://forms.gle/aJTonwt9zHVSwfPUA
2) உயர்நிலை பள்ளி மாணவர்களுக்கான காணொளிப் போட்டி அன்னையர் தினம்-2021 (பிரிவு 2 / Category 2 – N, O, A or IB or IP) – https://forms.gle/bPBCcyQ6x1bmLKg87

WhatsApp Image 2021-04-30 at 15.11.26