தமிழ் பேச்சு பேச வா !!! உயர்நிலை மற்றும் தொடக்கக்கல்லூரி மானவர்களுக்கானப் போட்டி


தமிழ் பேச்சு பேச வா !!!
உயர் நிலை மற்றும் தொடக்கக் கல்லூரி மானவர்களுக்கானப் போட்டி
நாள் : 24 மார்ச் 2024 (9 am – 12 pm)
இடம் : POD, #16, தேசிய நூலக வாரியம்
தமிழ்ப் பட்டிமன்றக் கலைக் கலைக் கழகம்Flyer designs - TPKK (2)